Działanie 3.7

Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 – realizuje projekt pt.: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19. 

Cel projektu:

Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu: sierpień-październik 2020, jak również utrzymanie działalności  przedsiębiorstwa w następnych miesiącach.

Wartość projektu: 33 283,98 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 33 283,98 PLN


Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 – realizuje projekt pt.:

Wdrożenie usługi VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) będącej efektem prac B+R nad opracowaniem kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej generacji u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia innowacyjnej usługi VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) – kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej generacji u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadania “Inwestycje niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R w postaci uruchomienia innowacyjnej usługi VRVT” obejmującego zakup środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych.

Planowane efekty:

Adaptacja lokalu oraz zakup urządzeń medycznych i wyposażenia umożliwi Wnioskodawcy wdrożenie innowacyjnej usługi VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) – kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy, z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej generacji, u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym.

Wartość projektu:
602 098,87 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE:
421 469,19 PLN

Postępowania ofertowe przeprowadzone w trakcie realizacji projektu.