Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)
c. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
e. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
f. Usługodawca – Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed, z siedzibą  w Lublinie, Al. Warszawska 15, 20-803 Lublin, NIP: 946-225-62-82
g. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
h. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a. Telekonsultacja laryngologiczna
b. Telekonsultacja audiologiczna

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługa telekonsultacji medycznej świadczona jest za pomocą następujących kanałów: połączenia telefonicznego, videokonferencji przy użyciu sieci GSM lub sieci internet, korespondencji e-mail lub SMS. Domyślnym kanałem kontaktu dla celu realizacji usługi jest połączenie telefoniczne.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Usługi – w czasie okreśłonym specyfikacją zamawianej konsultacji.

5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w zamówionym przez Usługobiorcę terminie, z dopuszczalną tolerancją czasową +/- 6 godzin.
2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania świadczenia przed jego realizacją, poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Opłata za usługę świadczoną drogą elektroniczną następuje na rzecz Usługodawcy za pomocą płatności online przy użyciu dostawców zewnętrznych: PayPal, przelewy24.pl, PayNow, BLIK – lub bezpośrednio przelewem bankowym lub w formie gotówkowej po wcześniejszym uzgodnieniu. Sprzedaż usług dokumentowana jest za pomocą paragonów fiskalnych, których odbiór możliwy jest w siedzibie Usługodawcy w godzinach pracy.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – przedstawiamy informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Przychodni Specjalistycznej Vertigomed

Szanowny Pacjencie, informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie ochrony zdrowia zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz, z siedzibą przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin, tel.: 515863838, adres e-mail: kontakt@vertigomed.pl
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez stosowne przepisy polskiego prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielania świadczeń medycznych.
Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie świadczenia medycznego.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa. (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Jeżeli utworzono dokumentację medyczną, to administrator danych ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Dysponując Pani/Pana danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje ogólne dotycząće strony internetowej vertigomed.pl

1. Operatorem strony internetowej vertigomed.pl jest  jest Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz, z siedzibą przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin, tel.: 515863838, adres e-mail: kontakt@vertigomed.pl
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serveradmin.pl Sp. z o.o. sp.k.

Informacje o formularzach kontaktowych na stronie vertigomed.pl

Formularze dostępne na stronie związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Korzystając z formularzy dostępnych na stronie, przekazujecie Państwo swoje dane osobowe w celu umożliwienia realizacji tych świadczeń.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz, z siedzibą przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres mailowy kontakt@vertigomed.pl.

Formularz dotyczący internetowej rejestracji wizyt jest usługą zewnętrzną, świadczoną przez firmę Platforma iGgabinet sp. z o.o. Dane podane w tym formularzu rejestracyjnym są zbierane i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy iGgabinet sp. z o.o.

Formularz chat kontaktowy – dane wprowadzone są zbierane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi i zostają niezwłocznie usunięto po jej udzieleniu.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w Przychodni Specjalistycznej Vertigomed

 1. Przychodnia Specjalistycznej Vertigomed, przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin pozyskuje i przetwarza dane osobowe prowadząc na terenie placówki monitoring wizyjny oraz kontrolę dostępu – obejmujące pomieszczenia placówki wraz z ciągami komunikacyjnymi.
 2. Celem prowadzenia monitoringu i kontroli dostępu jest ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi placówki.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed Tomasz Stankiewicz z siedzibą przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin, tel.: 515863838, adres e-mail: kontakt@vertigomed.pl.
 4. Przychodnia Specjalistycznej Vertigomed co do zasady nie udostępnia danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu – innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Przychodnia Specjalistycznej Vertigomed nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 6. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a następnie są usuwane.
 7. Przychodnia Specjalistycznej Vertigomed nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

 

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Użytkownik ma możliwość zablokowania śledzenia przez serwis Google Analytics – informacje na ten temat znajdują się na stronach firmy Google.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Polityka ochrony prywatności Facebook

Operator Serwisu vertigomed.pl może wykorzystywać wtyczkę  Facebook. Aplikacje internetowe Facebook wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich usług. Więcej na temat polityki prywatności Facebook – https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/cookies

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami dla poszczególnych przeglądarek:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

Podstawa prawna