VRVT

Przychodnia Specjalistyczna Vertigomed, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków europejskich, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 – zrealizowała projekt pt.:

Wdrożenie usługi VRVT (Virtual Reality Vertigo Therapy) będącej efektem prac B+R nad opracowaniem kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego zawrotów głowy z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej generacji u pacjentów z dysfunkcją układu przedsionkowego o charakterze obwodowym.

W Przychodni Specjalistycznej Vertigomed pacjenci objęci są programem diagnostyczno-terapeutycznym VRVT – Virtual Reality Vertigo Therapy – kompleksowym programem diagnostyczno-terapeutycznym zawrotów głowy, z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości nowej generacji.

Jest to nowoczesna usługa medyczna, pozwalająca w sposób kompleksowy diagnozować oraz leczyć zawroty głowy u naszych pacjentów. Zawroty głowy są szczególnym objawem mogącym występować w schodzeniach o różnej przyczynie. Dlatego też, dobór metod terapeutycznych musi być poprzedzony wnikliwą i rzetelną diagnostyką przyczyn istniejącego zaburzenia. Program VRVT obejmuje wszystkich pacjentów Przychodni, dzięki czemu już na etapie wstępnej przesiewowej diagnostyki mamy możliwość skierowania pacjenta na ukierunkowane badania.

Usługa medyczna VRVT ma konstrukcję modułową, obejmując trzy rodzaje wizyt, stanowiących składowe programu diagnostyczno-terapeutycznego. Są to:

  • wizyty diagnostyczne
  • wizyty terapeutyczne
  • wizyty kontrolne

Wizyta diagnostyczna – to wizyta podczas której przeprowadza się następujące badania: badanie laryngologiczne, badanie audiologiczne, badanie foniatryczne, badanie otoneurologiczne. Badania podstawowe w uzasadnionych przypadkach uzupełniane są o diagnostykę videoendoskopową. Szczegółowa instrumentalna diagnostyka audiologiczna i otoneurologiczna obejmuje badanie videonystagmograficzne (VNG), badanie potencjałów wywołanych VEMP i ABR, badania słuchu – audiometrię tonalną, audiometrię impedancyjną, tympanometrię szerokopasmową, badanie otoemisji akustycznych, badanie przesunięcia w fazie otoemisji. Dobór procedur diagnostycznych jest indywidualnie dopasowywany do pacjenta, charakteru jego problemów oraz zgłaszanych dolegliwości. Wieloelementowy charakter usługi pozwala na pełną diagnostykę współistniejących schorzeń laryngologicznych, foniatrycznych i audiologicznych, zapewniając kompleksową opiekę naszym pacjentom. Końcowym efektem wizyt diagnostycznych jest ustalenie rozpoznania i odpowiednia kwalifikacja pacjenta do dalszego leczenia.

Wizyta terapeutyczna – złożony proces diagnostyczny, po dokonaniu oceny i porównaniu poszczególnych wyników badań pozwala ocenić charakter i przyczynę zawrotów głowy oraz określić zaburzenia współistniejące. W przypadku stwierdzenia dysfunkcji układu przedsionkowego o charakterze obwodowym – pacjenta kwalifikuje się do terapii habituacyjnej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Pacjenci mają również możliwość skorzystania z klasycznych odmian terapii habituacyjnej. W przypadku zawrotów głowy o charakterze łagodnych zawrotów ze zmiany położenia, pacjenci poddawani są ćwiczeniom repozycyjnym.

Wizyta kontrolna – to wizyta służąca ocenie i monitorowaniu efektów leczenia za pomocą badań dodatkowych: badania videonystagmograficznego, badania potencjałów wywołanych (VEMP), badania audiometrii tonalnej, badania tympanometrycznego, badania otoemisji akustycznej. Dobór badań na wizycie kontrolnej uzależniony jest od aktualnego stanu zdrowia pacjenta i wyników badań wykonanych na wizytach diagnostycznych. Dodatkowo pomiędzy wizytami terapeutycznymi i kontrolnymi pacjenci otrzymują bezpłatny dostęp do elektronicznego systemu monitorowania stanu zdrowia i nasilenia dolegliwości pacjentów w trakcie i po terapii – platformy Vertigomed, oraz aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android. Dzięki dostępowi do platformy chorzy mają możliwość szybkiego przekazania informacji o podstępach leczenia, aktualnych dolegliwościach, jak również możliwość kontaktu z lekarzem drogą elektroniczną – w tym także rejestracji terminów wizyt. Na platformie zawarte są również materiały informacyjne pomagające w prowadzeniu samodzielnej terapii w domu.